วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ทำเนียบเจ้าหน้าที่นางศิริวัฒน์  ชมเมือง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
นางสิริพร ศรีอินทร์     นายปริวัฒน์  กอสุระ  นางสาวพิศมัย  ตาดม่วง
  พยาบาลวิชาชีพ         จพ.สาธารณสุข         จพ.ทันตสาธารณสุขนายชนินทรเดช  บุญเลิศ  นางกัญญาภัค ศรีสิงห์ นางอนัญญา  ท่อนแก้ว
ผช.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข      ผช.แพทย์แผนไทย    ผช.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

1 ความคิดเห็น: