วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิสัยทัศน์"เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบริการดี 
มีมาตรฐาน  ผู้รับบริการพึงพอใจ"

1.จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ และครอบคลุมทั้ง 4 มิติ


2.พัฒนาระบบการบริการจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ


3.บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 


4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดระบบบริการสุขภาพ1 ความคิดเห็น: