วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือบันทึกJHCIS

4.การบันทึกWCC  ใน JHCIS Cr.อัญ ศิริ <<<<<<คลิ๊ก
5การบันทึกการให้รหัสโรค-จ่ายยา-การปรับฉลากยา <<<<<<คลิ๊ก
ุ6.การบันทึกข้อมูล PP-MCH ใน JHCIS  Create by Rambo <<<<<<คลิ๊ก
7.การบันทึกคัดกรองStroke ใน JHCIS Cr. อัญ ศิริ <<<<<<คลิ๊ก
8.การบันทึกคัดกรองการมองเห็นในผู้สูงอายุ ใน JHCIS - HOSXP PCU <<<<<<คลิ๊ก
9.การบันทึกภาวะโภชนาการเด็ก 0-18 ปี ใน JHCIS <<<<<<คลิ๊ก
10.คู่มือการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลในรูปแบบ 43 แฟ้มมาตรฐาน (25-06-2556) <<<<<<คลิ๊ก
11.คู่มือการใช้โปรแกรม JHCIS แบบ offline <<<<<<คลิ๊ก
12.คู่มือการดูแลและบำรุงรักษาฐานข้อมูล-การสำรองฐาน JHCIS <<<<<<คลิ๊ก
13.คู่มือการติดตั้งโปรแกรม JHCIS  <<<<<<คลิ๊ก
14.โครงสร้าง 21 แฟ้ม V.5 สปสช  <<<<<<คลิ๊ก


ทำเนียบเจ้าหน้าที่นางศิริวัฒน์  ชมเมือง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
นางสิริพร ศรีอินทร์     นายปริวัฒน์  กอสุระ  นางสาวพิศมัย  ตาดม่วง
  พยาบาลวิชาชีพ         จพ.สาธารณสุข         จพ.ทันตสาธารณสุขนายชนินทรเดช  บุญเลิศ  นางกัญญาภัค ศรีสิงห์ นางอนัญญา  ท่อนแก้ว
ผช.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข      ผช.แพทย์แผนไทย    ผช.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

กิจกรรม/ผลงานเด่น
ระบบรายงาน

วิสัยทัศน์"เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบริการดี 
มีมาตรฐาน  ผู้รับบริการพึงพอใจ"

1.จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ และครอบคลุมทั้ง 4 มิติ


2.พัฒนาระบบการบริการจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ


3.บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 


4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดระบบบริการสุขภาพข้อมูลทั่วไป

      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมบูรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใต้  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ทางทิศใต้ของอำเภอขุขันธ์ อยู่ติดเส้นทางหลวงแผ่นดินสาย 24 (ถนนโชคชัย–เดชอุดม) อยู่ห่างจากอำเภอขุขันธ์ 12 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ 61กิโลเมตร


อาณาเขตติดต่อ

          ทิศเหนือ    ติดเขตตำบลห้วยเหนือ  อำเภอขุขันธ์

          ทิศใต้         ติดเขตตำบลตะเคียนราม  อำเภอภูสิงห์

          ทิศตะวันออก  ติดเขตตำบลหนองฉลอง  อำเภอขุขันธ์

          ทิศตะวันตก    ติดเขตตำบลโสน  อำเภอขุขันธ์


ประชากร  หลังคาเรือน และการปกครอง          มีหมู่บ้านที่รับผิดชอบทั้งหมด จำนวน 13 หมู่บ้าน 1,316 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 7,264 คน  ซึ่งแยกเป็น ชาย 3,670 คน หญิง 3,594 คน
 • ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
 • ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง 
 • โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ จำนวน 4 โรง 
 • ศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ 
 • วัด จำนวน 4 แห่ง 
 • ร้านขายของชำเบ็ดเตล็ด จำนวน 52 ร้าน
ข้อมูลหมู่บ้าน  หลังคาเรือนและประชากรในเขตรับผิดชอบ

  ที่
  หมู่บ้าน
  หมู่ที่
  หลังคาเรือน
  จำนวนประชากร
  จำนวน อสม.
  ชาย
  หญิง
  รวม
  1
  แดง
  1
  119
  319
  326
  645
  10
  2
  ก่อ
  2
  90
  331
  313
  644
  7
  3
  แขว
  3
  130
  326
  364
  690
  11
  4
  สมบูรณ์
  4
  156
  467
  433
  900
  13
  5
  สระรุน
  5
  101
  314
  280
  590
  9
  6
  ปราสาท
  6
  113
  312
  315
  627
  10
  7
  กันแต
  7
  110
  319
  315
  634
  11
  8
  ตาดม
  8
  131
  388
  392
  780
  10
  9
  ตาตุม
  9
  161
  481
  444
  925
  13
  10
  ชำเจริญ
  10
  42
  138
  131
  269
  5
  11
  กระเบา
  11
  69
  205
  233
  438
  7
  12
  ตากรุด
  12
  41
  103
  97
  200
  6
  13
  สมบูรณ์เหนือ
  13
  76
  236
  227
  463
  8
  รวม

  1,316
  3,670
  3,594
  7,264
  120

    ที่มา  :  โปรแกรม JHCIS วันที่ 22 เมษายน 2557
   คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม